Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka godišnjeg servisa helikoptera BELL206B sa ugradnjom rezervnih dijelova ipotrošnog materijala

25.05.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka godišnjeg servisa helikoptera BELL206B sa ugradnjom rezervnih dijelova i potrošnog materijala broj: 09-20-14-2-606 od 25.05.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. Odluka