Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke municije i pancira za LOT-1, LOT-2, LOT-3 i LOT – 4

30.05.2017.

Odluke o izboru  najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke municije i pancira i to za LOT-1, LOT-2, LOT-3 i LOT – 4, broj: 09-20-14-2-540 od 30.05.2017. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. ODLUKA LOT 1, ODLUKA LOT 2, ODLUKA LOT 3 i ODLUKA LOT 4